Ondersteuning


De Michiel de Ruyterschool heeft voor het onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat beschreven hoe het team werkt aan passende ondersteuning voor elke leerling.

Bij de vormgeving en uitvoering van de ondersteuning wordt de leerkracht begeleid door de intern begeleider (IB-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op schoolniveau en heeft coördinerende en begeleidende taken. Ook onderhoudt de IB-er contact met instanties van buitenaf.

Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde, dat de bovenschoolse leerlingondersteuning coördineert. Van dat samenwerkingsverband maken ook de twee Amstelveense scholen voor speciaal basisonderwijs deel uit.

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.