Plus van de school

Groep 1-2

Thematisch onderwijs
Kleine groepen bij aanvang van het schooljaar
Veel aandacht voor spel


 

Openbaar

Michiel de Ruyter is een openbare basisschool.
 

Op de Michiel de Ruyterschool voelt iedereen zich welkom. We hebben respect voor elkaars eigenheid. Met ons toelatingsbeleid zorgen wij ervoor dat de school een afspiegeling is van de diversiteit in de wijk en de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken. Bij diversiteit denken we niet alleen aan verschillende culturen, maar ook aan religies, opleidingsniveaus, talenten, levensopvattingen e.d. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. We vinden het een verrijking als kinderen uit verschillende milieus met elkaar optrekken. Zo ontstaat er begrip voor elkaar en worden de leerlingen voorbereid om later als een respectvolle, betrokken wereldburger met een open levenshouding deel te nemen aan en bij te dragen aan een duurzame samenleving.


Vakleerkrachten

Vakleerkrachten zorgen voor een kwaliteitsimpuls!
muziek - bewegingsonderwijs

Vakleerkrachten zijn gespecialiseerde leerkrachten op hun vakgebied en bieden de school een kwaliteitsimpuls voor dit vak. Op de Michiel de Ruyterschool is er een vakleerkracht muziek voor alle leerlingen en er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8.


 

Kindercoaching

Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied

Sommige kinderen kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Er kan sprake zijn van (faal)angst, prikkelgevoeligheid, druk gedrag/AD(H)D of gedragsproblemen. Deze kinderen bieden wij op school coaching aan waarbij aandacht wordt besteed aan helpende gedachten en/of gedragsalternatieven, het oefenen hiermee, het evalueren van het uitproberen met de gedachten- en gedragsalternatieven in de dagelijkse praktijk en het luisteren naar en leren van elkaar. In deze sessies leren de kinderen tevens dat zij niet alleen of anders zijn.


Plusklas

Voor kinderen die meer nodig hebben dan verbreding en verdieping van de lesstof

Plusklas (Skillsklas):
De plusklas is er voor kinderen die ondanks compacten en verrijken onvoldoende op hun niveau worden aangesproken. In de plusklas leren deze kinderen inzicht krijgen in hun denkproces en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. De nadruk ligt op het 'leren leren', het leerproces en niet op het product, het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en samenwerken. Door samen te werken aan diverse opdrachten en projecten wordt dit geoefend.

 

Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

De Kanjertraining bevordert het onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.


Taakspel

Met Taakspel verbeter je het gedrag en de sfeer in de klas

Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden als het spel is afgelopen, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken - beloning. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan de afgesproken klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Uit het onderzoek 'Wat werkt tegen pesten' blijkt Taakspel ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag.


Snappet

Voor elke leerling een eigen tablet of Chromebook

Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarbij elke leerling van groep 4 t/m 8 een tablet of Chromebook krijgt waarop de lessen van rekenen, taal en spelling worden verwerkt. De leerkracht geeft een klassikale instructieles of instructie in subgroepen. Hierbij gebruikt hij de digibordsoftware van Snappet. Na de instructie gaan de leerlingen zelfstandig hun les verwerken op hun tablet of Chromebook. Er zijn standaard opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de leerlingen klaar zijn met de standaard opdrachten, gaan ze naar "het plusje". Bij het plusje krijgen leerlingen opdrachten op hun eigen niveau. Ze krijgen steeds een set van 10 opdrachten, na die set wordt opnieuw het niveau bepaald van de leerling en krijgt hij of zij 10 nieuwe opdrachten die aansluiten bij het niveau van de leerling. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald.


Klik op de afbeelding voor een vergroting