Missie en visie

 
Missie (waar we voor staan)
 

De Michiel de Ruyterschool staat voor:
-    Vertrouwen en Veiligheid
-    Groei en ontwikkeling
-    Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander

Vertrouwen en Veiligheid
We zijn een school waar we elkaar vertrouwen, waar we elkaar helpen, waar we samenwerken, waar we plezier hebben en waar iedereen ertoe doet.

Groei en Ontwikkeling
We willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot mensen die aardig, waardig en vaardig zijn. Als team willen we inspireren, opleiden en een plezierige leeromgeving creëren, waarin de kinderen én wij kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander
We vinden het belangrijk om kinderen te leren eigen verantwoorde beslissingen te nemen.  We bieden kaders aan waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken en wij begeleiden hen daarbij. Kinderen worden zich bewust van waarom ze iets doen en wat het effect is voor zichzelf en de ander. 
 

Visie (waar we voor gaan)
 

Vertrouwen en veiligheid
Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken, bijvoorbeeld door het bijwonen van kanjerlessen en ouderinformatie bijeenkomsten. We spreken met elkaar de Kanjertaal. 

Groei en ontwikkeling
We werken voor het tweede jaar met Snappet. Snappet is een onderwijsplatform waarbij de kinderen de lesstof grotendeels op een tablet verwerken op hun eigen niveau. Het gaat hier om de kernvakken rekenen, taal en spelling voor de groepen 4 t/m 8.

Wij kiezen ervoor om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/ techniek en burgerschapsvorming in samenhang aan te bieden. We werken met thema's. 

We zetten ook in op expressievakken door structureel beeldende vorming en muziek te laten geven door vakdocenten.
Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander: een school vormen we met elkaar. Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en we begeleiden kinderen hierbij. Tegelijkertijd zijn we ook verantwoordelijk voor elkaar. We zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt en prettig kan (samen)werken.