Medezeggenschapsraad

Rol van de Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit personeel en ouders van de school. De leden worden gekozen door ouders en personeel van de school.

Betrokkenheid schoolbeleid
Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Er wordt door de school advies en/of instemming gevraagd over verschillende onderwerpen voordat er een besluit genomen wordt. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Onder ons bestuur (Amstelwijs) vallen meerdere scholen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de GMR bestaan ook uit ouders en personeel.

Vertegenwoordiger van achterban
De leden van de MR worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen hiermee hun eigen achterban.

Bevorderen openheid
De MR oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de MR in onderling overleg in de school met zo veel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de wet medezeggenschap scholen (WMS).

De MR
- bevordert openheid en onderling overleg in de school
- waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling
- doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Samenstelling MR Michiel de Ruyterschool
- ouderleden: Francoise Oud (voorzitter), Lisa Cohn en Muzaffer Kurt
- personeelsleden: Wietske Tijssen, Eline Albers en Monique Ruigrok
 

De Wet Medezeggenschap Onderwijs kunt u hier bekijken. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de Nieuwsbrief aangekondigd en staan in de schoolkalender. 

Het e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is mr@obs-michielderuyter.nl